Opšti uslovi pružanja IKT usluga Dhilos Networks

I

Predmet

Ovim dokumentom definisani su Opšti uslovi pružanja IKT usluga čiji je pružalac “MILAN KRAGUJEVIĆ PR KLENOVNIK” (u daljem tekstu Provajder). Njima se određuju međusobna prava, obaveze i

odgovornosti Korisnika usluga i Provajdera u vezi sa korišćenjem ugovorenih usluga.

Opšti uslovi se primenjuju od trenutka potpisivanja Ugovora o pružanju IKT usluga.

II

Osnovne obaveze Provajdera

Provajder se obavezuje da:

 1. omogući Korisniku da pristupa ugovorenom backup serveru putem SFTP i HTTP protokola;
 2. omogući Korisniku da pristupa ugovorenom VPN serveru putem Wireguard protokola;
 3. omogući korisniku da pristupa ugovorenom Web hosting serveru putem SFTP i HTTP protokola, i da omogući trećim licima da pristupaju sadržaju javnog karaktera koji se nalazi na Web hosting serveru putem HTTP protokola;
 4. redovno kreira rezervne kopije podataka i konfiguracije svih ugovorenih usluga korisnika i da iste skladišti na serverima koji se nalaze u S.A.D. i Australiji;
 5. obezbedi tehničku podršku korisniku putem email-a, telefonskim putem, i putem Telegram chat-a;
 6. ukoliko je ugovorena Priority tehnička podrška, tehničar će biti dostupan 24/7/365, a maksimalno vreme odgovora je 30 minuta
 7. omogući neprekidnu Internet vezu ugovorene brzine protoka, uz dozvoljeno odstupanje 20% od ugovorenog protoka, uz garantovanu dostupnost 99% u toku godine;
 8. korisniku dodeli kredencijale za pristup serverima;
 9. korisniku dodeli ugovoreni broj IPv4 adresa;
 10. korisniku obezbedi rezervni link za vezu sa Internetom u slučaju prekida primarnog linka, ukoliko je ovakva usluga ugovorena, u svrhu pružanja neprekidnog Internet pristupa ugovorenim serverima;

Provajder će započeti sa pružanjem usluga i ispunjenjem obaveza odmah po zaključenju Ugovora, a najkasnije u roku do 15 dana od dana zaključenja ugovora.

III

Ograničenje odgovornosti Provajdera

Provajder nije odgovoran za eventualna zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Provajder ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje sadržaja Korisnika, a posebno ne za poslovne rezultate i posledice koje su posledica korišćenja sadržaja Korisnika, kao ni za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica - posetilaca resursa Korisnika. Provajder ne odgovara za punovažnost i izvršenje Ugovora koje posredstvom IKT mreže Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima. Provajder ne odgovara za sigurnost IKT mreže u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa IKT mreži trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene IKT mreži ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu. Backup koji Provajder obezbeđuje je namenjen za svrhe eventualne havarije i ne treba očekivati da kopije vraćenih podataka Korisnik može preuzeti lično.

IV

Obaveze Korisnika

Korisnik je dužan da:

 1. redovno plaća naknadu za pružene Usluge koju fakturiše Provajder;
 2. Provajdera u pisanoj formi obavesti o svim bitnim izmenama, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja tih izmena, a naročito kada se radi o izmenama podataka o pravnom licu Korisniku ili o izmenama podataka koji su neophodni za uspešnu komunikaciju Provajdera i Korisnika, a koje nastupe posle zaključenja korisničkog ugovora;
 3. Usluge koristi u skladu sa Ugovorom, ovim Opštim uslovima, zakonom i drugim propisima Republike Srbije.

V

Izmena Cenovnika i ostalih uslova u vezi sa korišćenjem usluga

Provajder zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenovnik i ostale uslove u vezi sa korišćenjem Usluge, u skladu sa zakonom. Provajder će novi Cenovnik i/ili uslove u vezi sa korišćenjem usluga objaviti na svom Web sajtu najkasnije mesec dana pre stupanja na snagu novih cena i/ili uslova. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama cenovnika i/ili ostalih uslova, ima pravo da pisanim putem obavesti Provajdera da raskida ugovor i to do dana stupanja na snagu tih izmena. Ako u navedenom roku Korisnik ne obavesti Provajdera o raskidu ugovora, smatraće se da je Korisnik sa ovom izmenom saglasan.

VI

Zabranjeno korišćenje Usluge

Korisnik ne sme prilikom korišćenja Usluge postupati protivno zakonima i drugim propisima Republike Srbije, odredbama ovih Opštih uslova i Ugovora.

 1. Zabranjenim ponašanjem Korisnika naročito se smatra svako ponašanje:
 2. kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup;
 3. kojim se vrši povreda prava intelektualne svojine;
 4. kojim se vrši delo nelojalne konkurencije;
 5. kojim se povređuju nečija lična prava;
 6. kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 7. distribucija nezatraženih (SPAM) poruka;
 8. korišćenje servisa za neovlašćeni pristup;
 9. zadobijanje kontrole ili menjanje podataka mreža, sistema ili drugih vrsta resursa dostupnih na mreži a u vlasništvu drugih korisnika;
 10. bilo koje sprečavanje ili otežavanje normalnog rada Platforme, pripadajućih sistema, servisa za ostale korisnike kao i Internet linka Provajdera.

U većini slučajeva, usluge Korisnika biće u stanju da podrže onoliko saobraćaja koliko Korisnik može legitimno da ostvari. Provajder zadržava pravo da ograniči resurse kada je neophodno sprečiti negativan uticaj na druge Korisnike, ali se obavezuje da neće potpuno suspendovati pristup dokle god je sistemu stanju da održi promet bez negativnog efekta na ostale korisnike.

U slučaju sumnje da korisnik svesno ili nepažnjom postupa protivno odredbama ovih Opštih uslova, zakonima i propisima Republike Srbije, Provajder će o tome u pisanoj formi obavestiti korisnika i odrediti mu rok u kome treba da prekine aktivnosti koje predstavljaju zabranjeno ponašanje. Ako korisnik u navedenom roku ne prekine aktivnosti koje su zabranjene ili ih nakon toga ponovi, Provajder zadržava pravo da jednostrano suspenduje korisnički ugovor na neodređeno vreme ili da ga, bez ostavljanja raskidnog roka, raskine. U tom slučaju, Provajder neće snositi nikakve troškove niti će biti odgovoran za naknadu štete korisniku, a korisnik će biti dužan da Provajderu nadoknadi sve do tada nastale troškove i dospele obaveze na ime korišćenja Usluge, kao i eventualno štetu koja nastane takvim njegovim ponašanjem. Svu štetu koja nastane trećim licima usled ovakvog ponašanja korisnika, snosiće korisnik.

VII

Ustupanje korisničkog odnosa i pristupanje korisničkom odnosu

Jedna ugovorna strana može svoja prava i obaveze po osnovu korisničkog ugovora preneti na treće lice, samo uz pisanu saglasnost druge ugovorne strane. Treće lice može pristupiti korisničkom ugovoru, samo uz pisanu saglasnost obe ugovorne strane.

VIII

Komunikacija između Provajdera i Korisnika

Zvanična komunikacija između Provajdera i korisnika vršiće se u pisanoj formi, što uključuje i komunikaciju putem elektronske pošte.

IX

Izričito nedozvoljeni sadrži

Sadržaj, izgled, namena i funkcionisanje sadržaja i resursa Korisnika ne mogu biti suprotni imperativnim zakonskim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, niti ugovorima, konvencijama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten.

Sadržaj smatraće se nedozvoljenim naročito:

 1. ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup;
 2. ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine;
 3. ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije;
 4. ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
 5. ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 6. ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu prihvatio Provajder, a o kojima je Korisnik obavešten od Provajdera.

Ukoliko sadržaj Korisnika prekorači okvire zakupljenih resursa (po soft-cap režimu), Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku da zakupi dodatne resurse. U slučaju da način korišćenja pružene usluge od strane Korisnika ugrozi bezbednost i integritet servera Provajdera, isti zadržava pravo da trenutno ugasi neke ili sve usluge Korisnika.

X

Promena odredaba Opštih uslova

Provajder zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe Opštih uslova. Promena Opštih uslova biće obavezna za Korisnika od trenutka stupanja na snagu novih uslova, ukoliko Korisnik tu promenu prihvati. Ukoliko Korisnik promenu odredaba Opštih uslova ne prihvati dužan je da pre stupanja na snagu novih uslova o tome obavesti Provajder, u kom slučaju će se ugovor smatrati raskinutim poslednjeg dana pre dana stupanja na snagu novih uslova.

Ukoliko korisnik ne obavesti Provajdera o svom neprihvatanju promene u roku iz prethodnog stava, smatraće se da je promenu Opštih uslova prihvatio.

XI

Zabrana ustupanja i pristupanja

Provajder i Korisnik ne mogu svoja prava i dužnosti regulisana ovim Opštim uslovima prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati, bez pismene saglasnosti druge strane.

XII

Klauzula o nadležnosti, merodavnom pravu i jeziku

Sporove u sprovođenju prava i obaveza proisteklih iz ovih Opštih uslova strane će rešavati sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, biće nadležan sud u Požarevcu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda. U slučaju da je Korisnik strano lice i pored

srpskog jezika Opšti uslovi glase i na jeziku stranog lica, za sva tumačenja će biti merodavan tekst Uslova na srpskom jeziku.

XIII

Raskid

Provajder ima pravo da iz bilo kog razloga raskine ugovor o pružanju usluga Korisniku uz otkazni rok od 30 dana, o čemu je dužan da obavesti Korisnika pisanim putem. Korisnik ima pravo da iz bilo kog razloga raskine govor o pružanju usluga, uz obavezno obaveštenje Provajderu u pisanoj formi, najmanje 30 dana pre planiranog datuma raskida. U slučaju raskida, sprovođenje prava i obaveza proisteklih iz ovih Opštih uslova prestaje na dan isteka otkaznog roka odnosno okončanja raskida ugovora.

XIV

Dospelost plaćanja naknade u slučaju raskida

U svim slučajevima raskida ugovora o pružanju usluga, bez obzira na osnov, Korisnik je dužan da odmah izmiri sve fakturisane a neisplaćene iznose. Naknada za pružene usluge u tekućem kalendarskom mesecu u kojem je raskinut ugovor, a do trenutka raskida ugovora, će korisniku biti obračunata i fakturisana na dan raskida ugovora, sa rokom plaćanja 5 radnih dana.

XV

Završne odredbe

Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Opštih uslova postane protivna zakonu, nevažeća ili neizvršiva u skladu sa zakonom, to neće uticati na zakonitost, punovažnost i izvršivost ostalih odredbi i uslova ugovora i ovih Opštih uslova.

XVI

Stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu 01.11.2022. godine od kada se i primenjuju.


Uslovi korišćenja

1. Opšte odredbe

Vaš pristup, kao i korišćenje web sajta "Dhilos Cloud" (dostupan na web adresi https://dhiloscloud.com/, u daljem tekstu: "mi", "Sajt", "Dhilos Cloud"), čiji je vlasnik MILAN KRAGUJEVIĆ PR KLENOVNIK, Božidara Dimitrijevića 6, Klenovnik, 12208 Kostolac, PIB 113343835, MB 66756106, mejl [email protected] (u daljem tekstu "Vlasnik") podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove korišćenja.

Ukoliko ne prihvatate dole navedene uslove bez ograničenja, molimo vas da napustite Sajt.

2. Vlasništvo nad sadržajem

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audiovizuelni materijal i ostali materijal na Sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), su autorsko pravo i vlasništvo Vlasnika ili su na Sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Sadržaj na Sajtu je objavljen za ličnu upotrebu od strane Korisnika. Bilo kakva druga upotreba Sadržaja, koja nije za ličnu upotrebu, a posebno u komercijalne svrhe, bez pisane dozvole Vlasnika je strogo zabranjeno. Nije dozvoljeno umnožavati, javno prikazivati, prodavati / naplaćivati pristup ili licencirati Sadržaj ili njegove delove, bez prethodne pisane dozvole Vlasnika.

Vlasnik štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

3. Vaša upotreba Sajta

Materijal na Sajtu može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promena na Sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja. Vlasnik se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na Sajtu. Takođe, Vlasnik ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je Sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom Sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

4. Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Vlasnik nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog Sadržaja.

5. Linkovi ka Internet sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Vlasnik. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Vlasnik ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Vlasnik ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Vlasnika.

6. Pravo na korišćenje informacija dobijenih od korisnika

Sve informacije koje Vlasnik dobije od korisnika Sajta (uključujući ali ne ograničeno na: lične podatke, komentare, ideje, pitanja, i druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, osim kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Vlasnik može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima, u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.

7. Softver dostupan na Sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa Sajta, uključujući i programski kôd koji je sastavni deo Sajta i implicitno se preuzima na uređaj korisnika i izvršava prilikom posećivanja Sajta (u daljem tekstu "Softver"), pripadaju Vlasniku. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Vlasnik ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte preuzimati, instalirati, izvršavati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Nemojte posećivati Sajt ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima. Kada preuzimate ili izvršavate Softver sa Sajta, to činite na sopstveni rizik.

8. Autorizacija pristupa

Sadržaj na Sajtu namenjen je isključivo za svrhu čitanja od strane stvarne osobe. Automatski pristup sadržaju Sajta, ili bilo koje druge vrste automatskog ili neautorizovanog odnosno nepoželjnog pristupa, spadaju pod nedozvoljene vrste pristupa. Nedozvoljen pristup je zabranjen tehničkih metodama zabrane. Automatsko prikupljanje sadržaja Sajta je zabranjeno. Pristup sadržajima je dozvoljen isključivo u ime dobre namere posetioca, i može biti ukinut u bilo kom trenutku, bez obaveštenja, bez mogućnosti žalbe. Vlasnik zadržava prava da ograniči pristup bilo kom delu Sajta ili u celosti, iz bilo kog razloga ili bez razloga, u bilo kom trenutku, na ograničeno ili neograničeno vreme, u svojoj diskreciji. Vlasnik takođe zadržava pravo da agentima koji nedozvoljeno pristupaju Sajtu servira nekompletne ili pogrešne sadržaje, ili na bilo koji drugi način modifikuje sadržaj Sajta, u svrhe odvraćanja od automatskog ili drugog nepoželjno pristupa, a posebno u komercijalne svrhe, uključujući ali ne ograničeno na: svrhe prikupljanja, skladištenja, obrađivanja, indeksiranja, kompajliranja, umnožavanja, distribuiranja, itd.

9. Politika privatnosti

Dhilos Networks poštuje privatnost svih korisnika Sajta i štiti lične podatke korisnika. Molimo vas da pažljivo pročitate i Politiku privatnosti kako biste se informisali o tome koje podatke sakupljamo i obrađujemo, osnove obrade prikupljenih podataka, kao i na koji način štitimo podatke koje nam pružate.

10. Izmene sadržaja i Uslova na Sajtu

Vlasnik zadržava pravo da izmeni ili povuče bilo koji deo ili ceo Sajt u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Kako je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o izmeni Uslova korišćenja ili drugih dokumenata (uključujući i Politiku privatnosti Sajta i partnerskih mreža), Korisnik će automatski biti obavezan novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, usled čega je poželjno da povremeno posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa aktuelnim uslovima korišćenjima.

Poslednja izmena: 22.02.2022.


Politika privatnosti

1. Opšte odredbe

Ovaj dokument definiše odnos, u kontekstu prikupljanja, čuvanja i obrade podataka, kao i privatnosti istih, između Vas (korisnika, u daljem tekstu "Vi", "Korisnik", "posetilac") i web sajta "Dhilos Cloud" (dostupan na web adresi https://dhiloscloud.com/, u daljem tekstu: "mi", "Sajt", "Dhilos Cloud"), čiji je vlasnik MILAN KRAGUJEVIĆ PR KLENOVNIK, Božidara Dimitrijevića 6, Klenovnik, 12208 Kostolac, PIB 113343835, MB 66756106, mejl [email protected] (u daljem tekstu "Vlasnik").

Privatnost korisnika Sajta je od velike važnosti za nas i ovom Politikom privatnosti želimo da Vas u potpunosti upoznamo o načinima i osnovima obrade i čuvanja Vaših podataka, kao i o merama zaštite integriteta i tajnosti podataka.

Na ovom Sajtu prikupljamo vrlo mali broj Vaših podataka u anonimizovanom obliku, kao i određene lične podatke uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u bilo kom trenutku, nakon čega će Vaši podaci biti izbrisani u roku do 30 dana.

2. Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite Sajt prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vlasnik će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima u Srbiji i EU.

3. Podaci koji se prikupljaju, osnov obrade, automatsko profilisanje

Vlasnik automatski prikuplja određene podatke od korisnika koji se ne smatraju ličnim podacima jer se ne mogu koristiti da otkriju Vaš stvarni identitet.

Određene podatke koji se mogu smatrati ličnim podacima Vlasnik prikuplja od korisnika koji odluče da navedene podatke podele, uz izričitu saglasnost i informisani pristanak. Ovi podaci se smatraju poverljivim i neće biti prikazivani, objavljivani, ustupani ili prodavani trećim licima.

Vlasnik prikuplja podatke od korisnika, vrši obradu i automatsko profilisanje po sledećim osnovima:

[1] - Deljenje podataka sa partnerima CloudFlare i hCaptcha — CloudFlare Privacy Policy, hCaptcha Privacy Policy

[2] - Deljenje podataka sa partnerima MK AFPA, Google Analytics — MK AFPA Privacy Policy, Google Privacy Policy, Google Data practices for Analytics

4. Pravo na uvid, izmena i brisanje Vaših podataka

Ukoliko želite da zatražite pristup ličnim podacima, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) za građane Srbije, ili General Data Protection Regulation (GDPR) za stanovnike EU, možete nas kontaktirati na sledeći način:

Formular za Zahtev možere preuzeti na sajtu Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Napominjeno da smo u mogućnosti da utičemo samo na podatke koji se skladište i obrađuju na našim serverima, a ne i na podatke koje obrađuju partneri i povezana lica. Za ostvarivanje svojih prava nad podacima koje ne obrađuje Dhilos Networks, neophodno je da se obratite servisima navedenim u članu 14.

Rok za odgovor je 15 dana a rok za realizaciju pravilno upućenog Zahteva je 30 dana.

5. Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika, ili ukoliko je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o otkrivanju podataka trećoj strani.

Vlasnik se obavezuje da sve vaše podatke prikupljene kroz softver za analitiku, serverske logove, formulare i e-mail komunikaciju neće prikazivati, ustupati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima, osim na načine koji su definisani u ovoj Politici privatnosti (član 3.). Prikupljeni podaci neće biti objavljivani (osim ukoliko za to postoji saglasnost korisnika, ili je takva mogućnost definisana u ovoj Politici privatnosti) ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

Vlasnik može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (broj posetilaca naše stranice, interesovanje posetilaca - npr. "većina korisnika je posetila članak o temi XYZ u prethodnih 7 dana", glavnim izvorima sadržaja - npr. "društvene mreže, Google pretraga", itd.), ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci mogli biti identifikovani.

6. Upotreba kolačića ("Cookies")

Kao i većina sajtova na internetu, Sajt koristi "kolačiće" (Cookies). Više informacija o Cookies tehnologiji možete pronaći na sledećem linku: Cookies and You.

Na Sajtu koristimo Cookies isključivo kako bismo Vam omogućili kvalitetnije korisničko iskustvo i prilagodili sadržaj interesovanjima naših posetilaca, kroz statističku analize posećenosti i ponašanja korisnika na Sajtu.

7. Analitika i partneri

Na Sajtu se koriste usluge partnera za svrhe analize poseta - Google Analytics, MK AFPA - i zaštite od napada - CloudFlare, hCaptcha. Politike privatnosti navedenih servisa možete pronaći na sledećim linkovima:

Osim navedenih, određeni podaci koji ne mogu da Vas lično identifikuju, i koji se automatski prikupljaju u svrhe analize poseta i/ili tehničke zaštite od napada, mogu biti prikupljani i/ili obrađivani od strane drugih partnera, koji su nabrojani u članu 14.

8. Bilten / Newsletter

Prilikom prijavljivanja za naš bilten, potrebno je da nam ostavite svoju Email adresu, koju ćemo čuvati u kontinuitetu, a koju nećemo ustupati, otkrivati ili prodavati trećim licima, osim Twillio SendGrid [3]. U svakom trenutku možete da se odjavite sa biltena – tada će vaša Email adresa biti izbrisana iz našeg sistema [4].

[3] - Koristimo usluge servisa Twillio SendGrid za slanje marketinških email poruka, usled čega će Vaši podaci, uključujući Email adresu, biti podeljeni sa kompanijom Twillio i skladišteni, obrađivani i korišćeni dalje u skladu sa Twillio SendGrid Privacy Policy.

[4] - U određenim slučajevima Vaši podaci mogu ostati sačuvani u vidu rezervnih kopija - backups - u periodu do godinu dana, i kod eksternog partnera za tehničku realizaciju Twillio SendGrid u skladu sa spomenutom SendGrid Privacy Policy.

9. Društvene mreže

Vlasnik koristi usluge određenih društvenih mreža na kojima ima prisustvo kako bi unapredio svoje poslovne interese i poboljšao komunikaciju sa korisnicima.

Ukoliko pristupate uslugama Sajta putem društvene mreže Twitter, pročitajte Twitter Privacy Policy.

Ukoliko pristupate uslugama Sajta putem društvene mreže Facebook, pročitajte Facebook Data Policy.

10. Deca mlađa od 13 godina

Sajt nije namenjen za decu mlađu od 13 godina. Ukoliko imate manje od 13 godina, odmah napustite Sajt i recite svojim roditeljima ili staratelju o poseti Sajtu.

11. Bezbednost podataka

Vlasnik čini sve što je u njegovoj mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima. Podaci se nalaze skladišteni na serverima u Srbiji i EU, zaštićeni najmodernijim metodama tehničke i fizičke zaštite od neovlašćenog pristupa. Podaci se obrađuju na računarskim sistemima u Srbiji i EU. Podaci se takođe čuvaju u vidu enkriptovanih rezervnih kopija - bekapa - na serverima i računarskim sistemima u Srbiji, EU, SAD i Australiji, kao i na cloud backup servisu Backblaze B2 [5].

[5] - Za više informacija o bezbednosti podataka, privatnosti i integritetu, pročitajte Backblaze Privacy Policy kao i Backblaze Data Processing Addendum (uključujući i poglavlje International transfers za korisnike koji borave u EU i EEA).

12. Izmene Politike privatnosti

Vlasnik zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Sajtu na adresi https://panel.dhiloscloud.com/terms. Kako je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o izmeni Uslova korišćenja ili drugih dokumenata, poželjno je da povremeno posetite ovu stranicu i pročitate Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje izmene, podrazumeva se da ste saglasni sa tom izmenom i da je prihvatate kao važeću.

13. Dodatne informacije i pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na [email protected].

14. Dodatak: Spisak partnera koji prikupljaju, skladište ili obrađuju podatke Korisnika

Poslednja izmena: 22.02.2022.

← Povratak na Dhilos Cloud